Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Софийска област

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
РИОКОЗ – Софийска област е в процес на структурна реформа, свързана с преобразуването на две административни структури – РЦЗ – Софийска област и РИОКОЗ – Софийска област в една нова структура – РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ. Регионална здравна инспекция – Софийска област е създадена с ПМС № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в здравеопазването, като се извърши преобразуване на РИОКОЗ – Софийска област и РЦЗ – Софийска област. Сайта на
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ можете да намерите ТУК
Умоляваме Ви за разбиране и приемете нашите извинения за евентуалните нарушения в качеството и срока на предоставяне на административните услуги от страна на инспекцията.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

Създадена с ПМС No. 351 от 17.12.2004г. ( ДВ бр. 1 от 04.01.2005г.) в сила от 01.02.2005г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето и осъществява своите функции в съответствие с Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
РИОКОЗ – Софийска област е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на здравеопазването – чл. 15, ал. 3 от Закона за здравето с административен център гр. София, ул. “Неофит Рилски” № 64.

АНКЕТА

РИОКОЗ – Софийска област осъществява дейности по:
контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда;
контрол върху заразните болести;
контрол върху здравословното състояние на контактните лицата по чл. 34, ал. 3, както и на други лица по епидемични показания;
промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите;
наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води;
методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;
изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве;
следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве и игри.